CHARAMA SLOKAS IN NACHIYAR THIRUMOZHI

There are 3 charama slokas which are known to all sri vaishnavas .
1.Rama charama sloka
   sakrutheva prapannaya tavasmithi cha yachate abayam sarva vabuthebyo  dadhameyathath vratham mama
   கொள்ளை அரக்கியை முக்கரிந்திட்ட குமரனார் சொல் says andal  in nachiyar thirumozhi here சொல் means rama charama sloka.
2.varaha charma sloka 
kaalE prAptE karaNavilayAt kaashTha paashaNa kalpAn | 
naatha: pOtrI nayatu krupayaa naathita: svam padam na:  
மானமில்லா பன்றியாம் தேசுடைய தேவர் திருவரங்க செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் .தேரே பேச்சு refers to varaha charama sloka
3.krishna charama sloka
" Sarva dharmAn parithyajya mAm Ekam saraNam vraja 
Aham tvA sarva pApebhyO mOkshayishyAmi mA suchaha".

செம்மை உடைய திருவரங்கர் தாம் பணித்த  மெய்மை பெரும் வார்த்தை விஷ்ணுசித்தர் கேட்டு இருப்பார் .  here வார்த்தை refers to krishna chrama sloka

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...